27/05/2022 – 06/06/2022: Κ.Υ.Α.Δ.Α. – Υπ’ αρ. πρωτ. 3335/05-04-2022 Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2022 περί σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την κάλυψη των αναγκών του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 26/05/2022 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων η υπ’ αρ. πρωτ. 3335/05-04-2022 Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2022 του Κ.Υ.Α.Δ.Α. περί σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων” και αντικείμενο της εκτέλεση του έργου: “Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων”, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. <!–break–> Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2022 των υποψηφίων ορίζεται από την Παρασκευή, 27-05-2022 έως και τη Δευτέρα 06-06-2022, ήτοι…