27/05/2022 – 06/06/2022: Κ.Υ.Α.Δ.Α. – Υπ’ αρ. πρωτ. 3335/05-04-2022 Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2022 περί σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την κάλυψη των αναγκών του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 26/05/2022 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων η υπ’ αρ. πρωτ. 3335/05-04-2022 Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2022 του Κ.Υ.Α.Δ.Α. περί σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων” και αντικείμενο της εκτέλεση του έργου: “Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων”, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

<!–break–>

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2022 των υποψηφίων ορίζεται από την Παρασκευή, 27-05-2022 έως και τη Δευτέρα 06-06-2022, ήτοι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ανακοίνωση, στο Παράρτημα και στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΥΑΔΑ: www.kyada-athens.gr,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων: www.cityofathens.gr (στην ενότητα Επιχειρήσεις-Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί), στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και, πιο συγκεκριμένα, ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Μίσθ. Έργου ΣΜΕ,στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες –  Έντυπα – Διαδικασίες -Διαγωνισμών Φορέων –  Μίσθ. Έργου ΣΜΕ.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: smekyada@athens.gr, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφη αίτηση δεν γίνεται δεκτή. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Ημερομηνία: 
Παρ, 27/05/2022 (Όλη την ημέρα)Δευ, 06/06/2022 (Όλη την ημέρα)

Συνημμένο Μέγεθος
1. Ανακοίνωση ΣΜΕ 1-2022 (Με ΑΔΑ) 734.05 KB
2. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΜΕ 465.5 KB
3. Ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας 254 KB
4. Έντυπο ΣΜΕ 1 ΠΕ-ΤΕ 216.5 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις