14/10/2020: “Πίνακες Αποτελεσμάτων (Κωδικών θέσεων: 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 και 119) της υπ’αριθ. πρωτ. 067587/24-03-2020 Ανακοίνωσης”

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας των κωδικών θέσεων: 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118 και  119, ο Πίνακας Προσληπτέων καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων των ως άνω κωδικών, της υπ’ αριθ. πρωτ. 067587/24-03-2020 Ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  σαράντα (40) ατόμων για την υλοποίηση  του Υποέργου 1 «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων» της Πράξης «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας» στο Δήμο Αθηναίων, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος, ήτοι 31-07-2021.

<!–break–>

 

Ημερομηνία: 

Τετ, 14/10/2020 – 10:35

Συνημμένο Μέγεθος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 396.21 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 400.73 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 408.95 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 409.54 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 107: ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 472.95 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 108: ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 482.73 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 404.24 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 110: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 403.76 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 111: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 406.2 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 112: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 399.01 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 113: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 409.8 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 114: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 399.08 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 115: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 398.25 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 116: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 399.48 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 117: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 399.62 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 118: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 396.27 KB
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 119: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 396.83 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 954.14 KB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 131.74 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις