Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθμό ΣΟΧ 6/2021 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων (Α.Π.190346/20-07-2021 (ΑΔΑ: 6Σ27Ω6Μ-4Ο3)).

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Αποτελεσμάτων καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων, της υπ’αριθμό ΣΟΧ 6/2021 (Α.Π.190346/20-07-2021 (ΑΔΑ: 6Σ27Ω6Μ-4Ο3)) Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων  που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 155 ατόμωνγια την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αθηναίων.

<!–break–>

 

Ημερομηνία: 

Τετ, 24/11/2021 – 14:15

Συνημμένο Μέγεθος
Κωδικός θέσης 100: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ [Γ'(C) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ. 766.46 KB
Κωδικος θέσης 101: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΑ) 424.45 KB
Κωδικός θέσης 102: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.04 MB
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 379.08 KB

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις