Τι πρέπει να ξέρετε για το πόθεν έσχες που θα δηλώσουμε όλοι;

Από το έτος 2016 (χρήση 2015) και εφεξής η προβλεπόμενη, υποβολή ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (∆ΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (∆ΟΣ) σύμφωνα με το Ν. 4389/2016 καθώς και με την υπ’ αριθμ. ΑΥΤ.ΤΜ.ΣΤΡ.0000910 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β’ 2579) απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων καθορίστηκε ότι θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η πρόσβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα “ΠΟΘΕΝ” θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του ν. 3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016. Επισημαίνεται ότι η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης των υπόχρεων της περίπτωσης θ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει (οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των δημοτικών ν.π.δ.δ. και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Δήμου) υποβάλλονται πλέον στη Γ’ Μονάδα Ελέγχου των ΔΠΚ της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης των εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Tromaktiko

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο