Υγεία και μακροχρόνια φροντίδα στην Ελλάδα

Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ ανακοινώνει τη δημοσίευση της μελέτης με τίτλο: «Υγεία και μακροχρόνια φροντίδα στην Ελλάδα», η οποία είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: http://ineobservatory.gr/publication/igia-ke-makrochronia-frontida-stin-ellada/

Συγγραφείς: Μαρία Πετμεζίδου, Στέφανος Παπαναστασίου, Μαρία Πεμπετζόγλου, Χρίστος Παπαθεοδώρου και Περικλής Πολυζωίδης

Η μελέτη επικεντρώνεται στις εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις στα πεδία της υγειονομικής και μακροχρόνιας φροντίδας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια υπό τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και της παρατεταμένης λιτότητας. Διερευνώνται, από μια συγκριτική σκοπιά, οι θεσμικές αλλαγές σε επιμέρους τομείς των παραπάνω πεδίων, οι τάσεις εξέλιξης των δαπανών για την υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα, η διάρθρωση της παροχής υπηρεσιών (με έμφαση κυρίως στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική φροντίδα), οι επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στις εκβάσεις υγείας, καθώς επίσης και ο διευρυνόμενος ρόλος της εθελοντικής δράσης και των ΜΚΟ στο χώρο της υγείας.

Η ανάλυση στηρίζεται στην επεξεργασία: (α) πρωτογενών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν με συνεντεύξεις και συμπλήρωση ερωτηματολογίων, (β) δευτερογενών στοιχείων από διάφορες πηγές (βάσεις δεδομένων ΟΟΣΑ, ΠΟΥ, Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ). Επίσης αξιοποιήθηκαν μικροδεδομένα της EU-SILC και των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ για τη μελέτη της ανισότητας στην υγεία.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης διερευνώνται μέσα από μια μακροσκοπική, συγκριτική σκοπιά τα διαφορετικά συστήματα υγείας (και μακροχρόνιας φροντίδας) και οι τάσεις εξέλιξής τους, και εξετάζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στο πεδίο της υγειονομικής περίθαλψης και των ανισοτήτων στην υγεία. Στο δεύτερο μέρος σχολιάζονται διεξοδικά οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, στη χρηματοδότηση, στην οργάνωση και τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής και μακροχρόνιας φροντίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναδιάταξη των σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού. Επιχειρείται η κριτική αποτίμηση των αλλαγών με κριτήρια τις αρχές της ίσης πρόσβασης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιωσιμότητας του συστήματος.

Επιπλέον η μελέτη επικεντρώνεται στην ανισότητα στην υγεία. Με βάση απλές συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων χωρών αλλά και πιο ειδικές οικονομετρικές αναλύσεις εξετάζονται συγκριτικά οι επιπτώσεις στις εκβάσεις υγείας (αναφορικά με την αυτο-εκτιμώμενη υγεία και την πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα). Ακόμη, εξετάζονται οι ανισότητες μεταξύ των διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων ως προς τη δαπάνη των νοικοκυριών για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. Παράλληλα εξετάζεται η εθελοντική δράση και ο διευρυνόμενος ρόλος των ΜΚΟ στο πεδίο της υγείας κατά τα χρόνια της κρίσης και αποτιμώνται οι θετικές και οι αρνητικές πλευρές της υποκατάστασης του κοινωνικού κράτους από οργανώσεις/παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης αναλυτική διερεύνηση των απόψεων των «παρόχων» υπηρεσιών υγείας (γιατρών ΕΣΥ, ΕΟΠΥΥ, νοσηλευτικού προσωπικού κ.λπ.) για τα προβλήματα και τις προοπτικές της μεταρρύθμισης, καθώς επίσης και των απόψεων των «εξυπηρετούμενων» για το βαθμό κάλυψης των αναγκών τους για ιατρική περίθαλψη.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο